Sosyal Psikoloji Doktora Programı

SOSYAL PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Sosyal Psikoloji Doktora Programı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Programın genel olarak amacı; (1) sosyal psikoloji alanının temel kuramsal derslerini vermek; (2) sosyal psikolojide yöntem ve uygulamaya ilişkin bilgi ve beceri ile araştırma tasarlama ve yürütme becerisi kazandırmak; (3) ilerisi için üniversitelerimize sosyal psikoloji alanında nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek ve (4) sosyal psikoloji alanına bilimsel ve uygulamalı katkıda bulunabilecek araştırmacı ve alanda uygulamalı olarak çalışacak sosyal psikolog yetiştirmektir. Anabilim Dalımızda 2 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Akademik kadromuz tarafından, bir yandan dünyadaki psikoloji alanındaki en son gelişmeler takip edilirken diğer yandan da ülkemizin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak bir yol çizilmeye çalışılmaktadır. Bu genel çerçeve içinde bakıldığında, “Sosyal Psikoloji Doktora Programı”, dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin ihtiyaçlarının kesiştiği bir uzmanlık alanını ifade eden bir program olarak düşünülmüştür. Bu açıdan programın iki temel bilimsel alt yapı üzerine inşaa edilmesi ve öğrencilerin kendi isteklerine göre yönelmeleri hedeflenmektedir: (1) Bilişsel Sinirbilim ve (2) Siyaset Psikolojisi.

Bilişsel Sinirbilim: Sosyal algı, sosyal biliş, karar alma süreçleri gibi konuların temel olarak ele alınacağı bu yaklaşımda sosyal psikoloji kuramları ve araştırmalarına ek olarak deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, nörobiyoloji gibi ilgi alanlardan destek alınması ve ilgili öğrencilerin doktora tezlerinin bu paralellikte hayata geçirilmesi düşünülmektedir.
Siyaset Psikolojisi: Gruplararası ilişkiler, terör ve terörizm, liderlik, motivasyon gibi konuların temel olarak ele alınacağı bu yaklaşımda sosyal psikoloji kuramları ve araştırmalarına ek olarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi ilgi alanlardan destek alınması ve ilgili öğrencilerin doktora tezlerinin bu paralellikte hayata geçirilmesi düşünülmektedir.

Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Doktora Programı, Açık Bilim (Open Science) pratiklerini destekleyerek ders içeriklerinde, araştırma faaliyetlerinde ve tez süreçlerinde açık bilim kriterlerine bağlılık göstermektedir. Yürütülen tüm tezler ön kayıtlı (pre-registration) olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırmalarda kullanılan materyaller, veriler ve çıktılar kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Doktora Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında alan adı olarak genel psikoloji değil “Sosyal Psikoloji” yazmaktadır.

Başvuru Bilgileri

Programa Başvuru için Son Tarih: 31 Ağustos 2021
Kontenjan: 6
En az 1 öğrenci başarı sıralamasına göre %100 burslu alınacaktır.
Ayrıca üniversitelerde araştırma görevlisi kadrosunda çalışan adaylar, programa kabul edilmeleri durumunda %100 burslu olarak kabul edilecektir.

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: 1 Eylül 2021, Saat: 14.00
Mülakat:
 8 Eylül 2021 | 09.30-15.00
Mülakat Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi G404 no’lu sınıf

Sonuçların Açıklanması: 10 Eylül 2021
Kesin Kayıtlar: 13-15 Eylül 2021
Derslerin Başlaması: 20 Ekim 2021

Başvuru Koşulları

1. Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Doktora Programı’na başvuru yapacak öğrencilerin, üniversitelerin ilgili fakültelerinin “Psikoloji” bölümleri tarafından verilen lisans diplomasına ve/veya psikolojinin alt alanlarından birinde tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
2. Doktora programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) / 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.
3. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na da girebilirler.
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:
ÜDS-KPDS = 80, YDS (e-YDS) = 80, YÖKDİL=80, TOEFL IBT= 96, CAE = A, CPE = C, Pearson PTE = 78
4. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2021 – 2022 Akademik Yılı için 900 TL olarak belirlenmiştir.

Önemli Not: Türk Psikologlar Derneği ve Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde TPD üyesi öğrencilerimize %30 indirim uygulanacaktır.

Mezuniyet Koşulları:

Sosyal Psikoloji Doktora Programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 240 AKTS’lik dersleri (20 AKTS zorunlu ders, 70 AKTS seçmeli ders ve bunlara ek olarak 30 AKTS’lik “seminer” ve 120 AKTS’lik tez dersleri) başarı ile tamamlanmalıdır. Öğrencilerin alacakları seçmeli dersler, danışmanlarının onayıyla listeden seçilebilir. Zorunlu ve seçmeli dersleri ile seminer dersini başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri, bunu izleyen ilk 6 aylık dönem içinde Doktora Yeterlilik Sınavına girer. Bu sınavda başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı tanınır. Doktora Yeterlilik Sınavı öğrencinin genel kuramsal, yöntemsel konular ve tez konusu hakkındaki bilgi birikimini değerlendirmeyi amaçlar. Sınavda başarılı olan öğrencilere tezlerini hazırlamaları için iki yıl süre tanınır, çalışmalarının ilerleme süreci danışmanının da üyesi olduğu Tez İzleme Komitesi’nce yılda iki kez toplanılarak değerlendirilir. Çalışmaları tatmin edici olduğu halde tezlerini hazırlayamamış olan öğrencilere en fazla 2 yıl ek süre tanınır. Öğrenci, hazırladığı tezini çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
zuyen@baskent.edu.tr | 0312 246 6666 / 2028

Ders Programı

PSK 000 Seçmeli Ders I

PSK 000 Seçmeli Ders II

PSK 615 Bilimsel Araştırmada Güncel Yöntemler ve Etik

PSK 000 Seçmeli Ders III

PSK 000 Seçmeli Ders IV

PSK 616 Davranış Bilimlerinde İstatistik

PSK 000 Seçmeli Ders V
PSK 000 Seçmeli Ders VI
PSK 000 Seçmeli Ders VII

PSK 680 Seminer*

PSK 681 Tez I (ÖK: PSK 666)

PSK 682 Tez II (ÖK: PSK 681)

PSK 683 Tez III (ÖK: PSK 682)

PSK 684 Tez IV (ÖK: PSK 683)

* Derslerini ve Seminerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PSK 666 Doktora Yeterlilik” kodlamak zorundadır.

Seçmeli Dersler

© Copyright (2021)