Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Dünyada sağlık, ekonomi, endüstri, teknoloji, politika, trafik, çevre ve daha pek çok alandaki sorunlarda, “insan” konusunun önemi fark edildikçe, “insan davranışlarının bilimi” olan psikolojinin bulgularına yönelik talep de artmaktadır. Yirmibirinci yüzyılda, bu talebin daha da hızlı bir şekilde artması beklenmektedir. Dünya genelinde ortaya çıkan bu durum, Ülkemiz açısından da geçerlidir. Ancak, Türkiye’deki üniversitelerin edebiyat ve fen edebiyat fakültelerindeki psikoloji bölümlerinin sayısı, söz konusu talebi karşılamak açısından yetersiz kalmaktadır. Bu talebi karşılamaya katkıda bulunmak amacıyla Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Psikoloji Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora programları uluslararası düzeyde akredite edilmiş, “örnek” bir psikoloji bölümü olmayı ve Ülkemiz’de söz konusu sorunların çözümlerinde rol almayı hedeflemektedir.

Yukarıdaki cümle 2008 yılındaki kuruluş belgemizden değiştirilmeden alınmıştır. O yıllarda psikolojinin bölümlerinin sayısı oldukça yetersizdi ve gelen talebi karşılamaktan uzaktı. Ancak geçen yaklaşık 10 yıl boyunca, psikoloji bölümlerinin sayısı popülerliğine bağlı olarak kontrolsüz bir biçimde arttı. Bu artış beraberinde ciddi bir sorunu ortaya çıkardı: Kalite. Bu nedenle Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Türkiye’deki psikoloji eğitiminin kalitesinin artmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmakla kalmadı aynı zamanda 2016 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından da akredite edildi.

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün misyonu, temel psikoloji bilgi ve becerilerine sahip psikologların yetişmesi için gereken akademik, bilimsel ve sosyal ortamı yaratmaktır. Bu misyona uygun olarak, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü aynı zamanda, mezunlarına ve öğretim elemanlarına, standartlarını sürekli yükselttikleri özverili mesleki uygulamalarını, akademik çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını sürdürebilmeleri için gerekli ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, mezunlarının bu alandaki “en iyiler” arasında olmalarına katkıda bulunmak için öğrencilerine eğitim süresince aşağıdaki bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

Akreditasyon Belgesi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünü 22.02.2027 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Hedeflerimiz

Psikoloji biliminin genel yapısına ait bilgilere ve net bir yaklaşıma sahip olma
Psikolojiyle ilişkili diğer alanlarda da gerekli bilgi ve beceriye sahip olma
Kütüphaneyi ve diğer bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olma
Araştırma araçlarını kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olma (test, ölçek, envanter vb.)
Araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma bulgularını anlayabilme ve yorumlayabilme
Niteliksel, niceliksel ve deneysel yöntemler konusunda bilgi ve beceri sahibi olma
Kabul edilmiş uluslararası yazım kurallarına uygun rapor yazabilme
İleri düzeyde istatistik bilgisine ve istatistiğe karşı olumlu tutuma sahip olma ve gerekli paket programları kullanabilme
Alana özgü bilgiyi, daha önce karşılaşılmamış sosyal ortam, problem ya da durumlara aktarabilme
Psikolojik ve sosyal olgulara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilme
Düşüncelerini yazılı ve sözel olarak etkili biçimde aktarabilme
Bilimsel ve mesleki bilgilerini kullanarak topluma müdahale edebilme
Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olma
Türkçe’yi iyi ve doğru kullanma becerisine sahip olma
Yüksek bireysel farkındalığa ve benlik düzenlemesine sahip olma
Meslekle ilişkili etik konulara duyarlı olma
Bilgi, beceri ve kişiliğin sınırlılıklarını ve yapabileceklerini bilme
Bölümüne, psikoloji bilimine ve çalıştığı alana bağlılık sahibi olma
“Sürekli gelişme yönünde değişim” sürecini kendisi için tüm hayatı boyunca kullanacağı bir rehber olarak alma.

© Copyright (2021)