%30 İngilizce Lisans Programı

%30 İNGİLİZCE LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Programın amacı, temel psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliğinde olan; kendisine, çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etiğe bağlı kalarak uygulamaya dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek psikologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.

Program çerçevesinde 4 yıllık eğitim boyunca öğrencilerin alabileceği derslerin isimleri, içerikleri ve AKTS kredileri aşağıda sunulmuştur. PSK kodlu her dersle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için ilgili dersi tıklamanız yeterlidir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin tüm zorunlu ve aldığı seçmeli dersleri başarıyla tamamlamış olması, transkriptinde F1 ya da F2 notunun bulunmaması gerekir. Öğrencilerin başarıyla tamamlaması gereken toplam 10 seçmeli dersin en az üçü psikolojinin farklı alt alanlarından seçilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak, öğrenciler Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden bir şeçmeli dersi tamamlamış olmalıdırlar. Programda öğrencilerin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Dili

%30 İngilizce Lisans Programı iki dilli eğitim modelini kullanmaktadır. Programda öğrencilere uluslararası düzeyde nitelikli bir bilimsel temelin oturtulması amacını taşıyan dersler tamamen ingilizcedir. Daha çok uygulama odaklı ve mezunların alanda çalışırken ihtiyaç duyacağı becerilerin geliştirilmesini hedefleyen derslerde ise anlatım dili türkçedir. Böylelikle öğrencilerin hem uluslararası düzeyde psikoloji biliminin temellerine sahip olması hem de iş hayatlarında kullanacakları uygulama becerilerini edinmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim modelinin bölümümüzdeki uygulaması şu şekildedir:

1. 4 yıllık lisans eğitimi boyunca kullanılan tüm ders materyalleri (kitaplar, makaleler ve diğer kaynaklar) ingilizcedir.
2. Öğrenciler 4 yıllık eğitimleri boyunca 8 dönemde de takviye olarak ingilizce dersleri almaktadır.
3. Toplam derslerin en az %30’unda dersin anlatım dili ingilizcedir.
4. Erasmus değişim programı ile gelen öğrencilerin aldıkları derslerin anlatım dili İngilizcedir.

Program Yeterlikleri

1. Psikoloji bilimindeki gelişmelerle ilgili güncel ders materyalleriyle desteklenmiş kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahiptir.
2. Edindiği bilgiler ve donanımlar doğrultusunda yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde düşünür, soru sorar, yorum yapar.
3. Psikolojinin alt alanlarındaki ve farklı bilimsel disiplinlerdeki bilgileri bir arada kullanarak analiz edebilir ve sentezleyebilir.
4. Karşılaştığı bireysel/toplumsal problemleri bilimsel bilgiler doğrultusunda tanımlama, analiz etme, değerlendirme, olası farklı çözüm yollarını belirleme ve en uygun çözümleri uygulama becerisine sahiptir.
5. Araştırma sorusuna uygun araştırma yöntemini (niceliksel veya niteliksel) ve veri toplama araçlarını (gözlem, görüşme, ölçek vb.) seçer, topladığı veriyi sahip olduğu istatistik bilgisi ile gerekli yazılımları (Jamovi, R, MAXQDA, NVivo vb.) kullanarak analiz eder.
6. Araştırmasından elde ettiği bulguları alanyazın bilgileri ışığında yorumlar ve yazım kurallarına uygun şekilde rapor eder (örn. APA, MLA).
7. Araştırmasından elde ettiği bulguları ulusal ve uluslararası akademik toplantılarda sunar ve bilimsel dergi, kitap ve benzeri kaynaklarda yayımlar.
8. Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda uygun yöntemleri etkin biçimde kullanır.
9. Psikolojinin uygulamalı alanlarında kullanılan ölçme araçları ve uygulamaları; bunların değerlendirilmesi ve raporlanması hakkında bilgi sahibidir.
10. Kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, interneti ve diğer bilgi kaynaklarını işlevsel biçimde kullanır.
11. Türkçe ve İngilizce konusunda eğitiminin gerektirdiği yeterliliklere sahiptir.
12. Edindiği bilgileri, mesleki etik ilkelere bağlı kalarak kullanır.
13. Bireysel farklılıkların ve canlı çeşitliliğinin yaşam için önemini bilir.

Ders Programı

Üniversite Zorunlu Dersleri

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı
GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar / İlk Yardım
ORY100 Üniversite Hayatına Giriş
KRY100 Kariyer Planlama

1. Yıl (Temel Bilim Eğitimi)

Birinci eğitim yılının amacı, öğrenciye genel bilim formasyonu kazandırmaktır. Ayrıca, psikoloji alan derslerine hazırlık amacıyla giriş düzeyi psikoloji ve yöntem dersleri verilecektir.

PSY101 Psikolojiye Giriş I
PSİ103 Psikolojide Akademik Okuma ve Yazma
PSİ105 Genel Biyoloji
PSİ111 Temel Matematik
TÜRK101 Türk Dili I
ENGL101 English for Academic Purposes I

PSY102 Psikolojiye Giriş II
PSİ104 Sosyal Antropoloji
PSİ106 Bilim Felsefesi ve Eleştirel Düşünme
PSİ112 Araştırma Yöntemleri I
TÜRK102 Türk Dili II
ENGL102 English for Academic Purposes II (ÖK: ENGL101)

2. Yıl (Temel Alan Eğitimi I)

İkinci eğitim yılının amacı, öğrenciye genel psikoloji formasyonu kazandırmaktır. Bu doğrultuda, psikolojinin temel alt alanlarına giriş yapılacak ve yöntem bilgisi verilmeye devam edilecektir.

PSİ201 Programlama Dillerine Giriş
PSİ211 Davranış Bilimlerinde İstatistik I
PSİ213 Araştırma Yöntemleri II (ÖK: PSİ112)
PSY221 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme ve Bellek
PSY231 Sosyal Psikoloji
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
ENGL201 English for Academic Purposes III (ÖK: ENGL102)

PSİ202 Psikolojide Yazılım ve Programlama
PSİ212 Davranış Bilimlerinde İstatistik II (ÖK: PSİ211)
PSY222 Deneysel Psikoloji II: Duyum ve Algı
PSİ224 Davranışın Fizyolojik Temelleri
PSY242 Gelişim Psikolojisi
ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
ENGL202 English for Academic Purposes IV (ÖK: ENGL201)

3. Yıl (Temel Alan Eğitimi II)

Üçüncü eğitim yılının amacı, öğrenciye genel psikoloji formasyonu kazandırmaya devam etmektir. Bu doğrultuda, psikolojinin temel alt alanları ile ilişkili derslerin verilmesine devam edilecektir.

PSİ313 Ölçme ve Değerlendirme
PSY321 Bilişsel Süreçler
PSİ331 Kişilik Kuramları
PSİ010 Bölüm Dışı Seçmeli Ders I (Kültür, Sanat ve İletişim)
PSİ001 Bölüm Seçmeli Ders I
ENGL301 Developing English Language Skills I (ÖK: ENGL202)

PSİ302 Etik İlkeler
PSİ304 Psikoloji Tarihi
PSY352 Psikopatoloji
PSİ011 Bölüm Dışı Seçmeli Ders II (Kültür, Sanat ve İletişim)
PSİ002 Bölüm Seçmeli Ders II
ENGL302 Developing English Language Skills II (ÖK: ENGL202)

4. Yıl (Uzmanlaşma)

Dördüncü eğitim yılının amacı, genel bilim ve psikoloji formasyonunu kazanmış olan öğrencinin, psikolojinin en az 3 alt alanından dersler seçerek uzmanlaşmasını sağlamaktır.

PSY401 Yapay Zeka ve Gelecekçilik
PSİ451 Psikoterapi Yaklaşımları
PSİ003 Bölüm Seçmeli Ders III
PSİ004 Bölüm Seçmeli Ders IV
PSİ005 Bölüm Seçmeli Ders V

PSY402 Psikolojide Güncel Konular
PSİ452 Görüşme Teknikleri
PSİ006 Bölüm Seçmeli Ders VI
PSİ007 Bölüm Seçmeli Ders VII
PSİ008 Bölüm Seçmeli Ders VIII

Seçmeli Dersler

PSİ400 Kültürel Psikoloji
PSİ403 Yeni Medya ve Psikoloji
PSİ404 Çevre Psikolojisi
PSİ405 Adli Psikoloji
PSİ406 Varoluşçu Psikoloji
PSİ407 Sağlık Psikolojisi
PSİ408 Evrimsel Psikoloji
PSİ409 Toplumsal Cinsiyet
PSİ410 Deneysel Desen
PSİ411 Uygulamalı Nitel Araştırma Yöntemleri
PSİ412 Bağımsız Çalışma
PSİ413 Laboratuvar Çalışmaları
PSİ414 Nitel Veri Analizi

PSİ420 Nöropsikoloji
PSİ421 Psikofarmakoloji
PSİ422 Psikolinguistik
PSİ423 Bilinç Durumları
PSİ424 Kişilerarası Nörobiyoloji
PSİ425 Nöropsikolojik Testler
PSİ426 Öğrenme Kuramları
PSİ427 Karşılaştırmalı Psikoloji
PSİ430 Benlik Psikolojisi
PSİ431 Sosyal Algı ve Biliş
PSİ432 Sosyal Yargı ve Karar Alma
PSİ433 Yakın İlişkiler
PSİ434 Grup Davranışı
PSİ435 Siyaset Psikolojisi

PSİ436 Terörizm Psikolojisi
PSİ437 Sosyal Psikoloji ve Sinema
PSİ438 Deneysel Sosyal Psikoloji
PSİ440 Bilişsel Gelişim
PSİ441 Yaşlanma Psikolojisi
PSİ442 Gelişim ve Sosyalleşme
PSİ443 Ergenlik
PSİ444 Gelişimsel Psikopatoloji
PSİ450 Bilişsel-Davranışçı Terapilere Giriş
PSİ453 Gestalt Terapisine Giriş
PSİ454 Şema Terapiye Giriş
PSİ455 Psikodinamik Terapilere Giriş
PSİ456 Aile Terapilerine Giriş
PSİ457 Çocuk Psikopatolojisi

PSİ458 Duygu Düzenleme ve Psikopatoloji
PSİ459 Psikopatolojide Kültürel Faktörler
PSİ460 Çocuk Klinik Değerlendirme
PSİ461 Yetişkin Klinik Değerlendirme
PSİ462 Özel Eğitime Giriş
PSİ463 Psikopatolojide Ailesel Faktörler
PSİ464 Kayıp ve Yas Süreçleri
PSİ465 Travma Psikolojisi
PSİ466 Psiko-Onkoloji
PSİ490 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
PSİ491 Trafik Psikolojisi
PSİ492 Spor Psikolojisi
PSİ493 Mülteci Psikolojisi

Derslerin kredi bilgilerini ve tanımlarını içeren döküman aşağıdaki linkten indirilebilir.
Lütfen Tıklayın.

Öğrencilerimiz eğitim hayatlarını ve kariyer planlarını geliştirmek amacıyla aşağıdaki broşürden faydalanabilirler.

© Copyright (2021)